Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden diensten KW1C KONINGS ACADEMIE
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 1 augustus 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

 1. Apparatuur: Alle machines, installaties en de daartoe behorende onderdelen die tijdens de Werkzaamheden worden gebruikt (bijvoorbeeld PC’s, beamer, kopieerapparaat, audio- en videoapparatuur).
 2. KW1C KONINGS ACADEMIE: De handelsnaam van de Stichting Regionaal Onderwijs Centrum Noordoost-Brabant, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41084084.
 3. Materialen en Hulpmiddelen: Alle systemen, modellen, lesmaterialen, schema’s, (les)programma’s, documentatie, werkinstructies op papier/geautomatiseerd en documenten en bestanden die in verband met de uitvoering van Werkzaamheden door KW1C KONINGS ACADEMIE worden gebruikt respectievelijk ter beschikking worden gesteld.
 4. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon waarmee een overeenkomst is gesloten betreffende de uitvoering van Werkzaamheden door KW1C KONINGS ACADEMIE.
 5. Overeenkomst(en): De overeenkomst van opdracht die ziet op het verzorgen van Werkzaamheden door KW1C KONINGS ACADEMIE.
 6. Student: Een natuurlijk persoon met wie KW1C KONINGS ACADEMIE een Overeenkomst heeft gesloten waarbij aan deze persoon een Activiteit wordt aangeboden dan wel een natuurlijk persoon voor wie diens werkgever een Overeenkomst sluit voor een te volgen Activiteit bij KW1C KONINGS ACADEMIE.
 7. Werkzaamheden: De diensten, activiteit(en), prestaties en/of werkzaamheden waartoe KW1C KONINGS ACADEMIE zich heeft verbonden, zoals opleidingen, trainingen, cursussen, coaching trajecten, en/of adviezen, die zijn/worden geleverd aan de Opdrachtgever of beoogd zijn om te worden geleverd op grond van een Overeenkomst, alsmede de werkzaamheden die KW1C KONINGS ACADEMIE verricht of zal verrichten of beoogt te verrichten voor de Opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten gesloten door KW1C KONINGS ACADEMIE met Opdrachtgever alsmede alle rechtsbetrekkingen tussen KW1C KONINGS ACADEMIE en de Opdrachtgever en alle (overige) rechtshandelingen tussen KW1C KONINGS ACADEMIE en de Opdrachtgever, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
 2. Op alle aanbiedingen en offertes van KW1C KONINGS ACADEMIE aan Opdrachtgever zijn tevens onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, FSR versie 4.0, van toepassing voor zover deze voorwaarden hierin niet voorzien. Bij tegenstrijdige bepalingen zijn de bepalingen uit deze voorwaarden leidend. Bijzondere bepalingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen/offertes zijn gedurende een periode van één maand na dagtekening van de aanbieding/offerte geldig. KW1C KONINGS ACADEMIE is bevoegd haar aanbieding/offerte gedurende die termijn te herroepen. De toezending van catalogi, prijslijsten, brochures en andere gegevens kunnen niet worden beschouwd als een onherroepelijk aanbod. Voorts zijn de daarin vermelde gegevens niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk door KW1C KONINGS ACADEMIE schriftelijk is bevestigd.
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever is nadrukkelijk uitgesloten. Deze algemene voorwaarden zijn ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe en/of nadere overeenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk dit uitdrukkelijk is uitgesloten.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of op andere wijze niet verbindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aangetast, tenzij de niet-verbindende bepaling het wezen van de overeenkomst betreft en het onaangetast blijven van (een deel van) de overige bepalingen voor KW1C KONINGS ACADEMIE op dusdanige bezwaren stuit dat de redelijkheid en billijkheid gebieden dat (dat deel van) de overige artikelen eveneens niet verbindend zijn. Partijen zullen in beide gevallen in gezamenlijk overleg en in de geest van de overeenkomst de overeenkomst voor zover nodig aanpassen, in die zin dat de niet-verbindende artikelen worden vervangen door bepalingen die zo min mogelijk verschillen van de betreffende niet-verbindende artikelen.
 6. Ingeval een Student een gekwalificeerde mbo-opleiding, een certificaattraject of een praktijkleerroute zal gaan volgen, wordt aanvullend een onderwijsovereenkomst en/of een praktijkovereenkomst met de Student afgesloten. Eventueel wordt er ook nog een plaatsingsovereenkomst gesloten.

Artikel 3 Aanmelding individuele trajecten

 1. De aanmelding voor individuele trajecten geschiedt door middel van een volledig ingevuld (online) aanmeldingsformulier van KW1C KONINGS ACADEMIE. De plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst. KW1C KONINGS ACADEMIE behoudt zich het recht om bij te veel aanmeldingen een Student niet te plaatsen en bij te weinig aanmeldingen Werkzaamheden te laten vervallen of op een later tijdstip te starten. Bij aanmelding verklaart de Student op de hoogte te zijn van de geldende toelatingseisen en aan deze toelatingseisen te voldoen. KW1C KONINGS ACADEMIE heeft de bevoegdheid een aanmelding niet te accepteren, indien de Student naar de mening van KW1C KONINGS ACADEMIE voor de Werkzaamheden ‘niet geschikt’ is. In overleg met de Opdrachtgever en Student zal dan naar een alternatief gezocht worden.
 2. De particuliere Opdrachtgever kan zich beroepen op een bedenktijd van 14 kalenderdagen ingaande vanaf het moment van aanmelding (herroepingsrecht), mits deze herroeping schriftelijk plaatsvindt. De Opdrachtgever verliest het herroepingsrecht indien hij vóór het verstrijken van de bedenktijd reeds gebruik heeft gemaakt van de dienst. De Opdrachtgever stemt nadrukkelijk in met levering van materialen en hulpmiddelen tijdens de bedenktijd, waarvoor kosten zijn verschuldigd. Indien de Werkzaamheden plaatsvinden voor afloop van de bedenktijd, dan doet de Opdrachtgever op moment van aanvang van de Werkzaamheden afstand van zijn herroepingsrecht.

Artikel 4 Annulering

 1. Onder annulering wordt verstaan de mogelijkheid voor de Opdrachtgever om zonder dat er sprake is van enige tekortkoming aan de zijde van KW1C KONINGS ACADEMIE de overeenkomst te ontbinden. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden door de Opdrachtgever, geadresseerd aan de cursusadministratie van Koning Willem I College, t.a.v. Bureau Bedrijven & Relaties, Postbus 122, 5201 AC ’s-Hertogenbosch of per e-mail [email protected].
  Voor Werkzaamheden voor de duur van één studiejaar of meer geldt het volgende:
  • Bij annulering tot één maand voor aanvang van de Werkzaamheden wordt de overeenkomst ontbonden en zullen alleen de administratiekosten in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.
  • Bij annulering één maand tot twee weken voor aanvang van de Werkzaamheden wordt 30% van het totale cursusgeld en de administratiekosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering twee weken tot aan de start van de Werkzaamheden wordt 100% van het totale cursusgeld en de administratiekosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering na de start van de Werkzaamheden zal geen restitutie plaatsgevonden.
  • Bij annulering tot één maand voor aanvang van de Werkzaamheden wordt de overeenkomst ontbonden en zullen alleen de administratiekosten in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.

   Bij een Activiteit die korter dan één studiejaar duurt, geldt het volgende:
  • Bij annulering één maand tot twee weken voor aanvang van de Werkzaamheden wordt 30% van het totale cursusgeld en de administratiekosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering twee weken tot aan de start van de Werkzaamheden wordt 50% van het totale cursusgeld en de administratiekosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering na de start van de Werkzaamheden zal geen restitutie plaatsvinden.
 2. KW1C KONINGS ACADEMIE is bevoegd om ten gunste van Opdrachtgever af te wijken van bovenstaande percentages.
  Opdrachtgever kan een verzoek indien bij KW1C KONINGS ACADEMIE om uit coulance af te wijken van bovenstaande percentrages.
 3. Reeds aangeschaft lesmateriaal, examen- en tentamengelden en dergelijke worden niet gerestitueerd indien de annulering door Opdrachtgever geschied.

Artikel 5 Aanvaarding van overige voorwaarden

 1. Door aanmelding maakt de Student kenbaar de voorwaarden en het bepaalde in de cursus-/opleidingsinformatie te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en het in de cursus-/opleidingsinformatie bepaalde vormen samen met het aanmeldingsformulier onlosmakelijk onderdeel zijn van de overeenkomst. Ingeval sprake is van Werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 lid 6 zal aanvullend met de Student een Onderwijsovereenkomst worden gesloten. Wijzigingen en/of aanvullingen hierop geschieden slechts schriftelijk.
 2. Opdrachtgever en de Student gaan akkoord met de op het Koning Willem I College geldende gedragsregels. Bij overtreding van deze gedragsregels is KW1C KONINGS ACADEMIE bevoegd de overeenkomst per direct te ontbinden zonder dat sprake is van enige vorm van schadevergoeding of restitutie van gemaakte kosten.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. KW1C KONINGS ACADEMIE zal zich tot het met de grootste zorgvuldigheid inspannen bij het uitvoeren van de Werkzaamheden, maar verleent ter zake geen enkele garantie ten aanzien van resultaten. KW1C KONINGS ACADEMIE spant zich in om bij de uitvoering van de Werkzaamheden de belangen van Opdrachtgever en de Student tot de beste weten te behartigen, behoudens omstandigheden die aan KW1C KONINGS ACADEMIE in redelijkheid niet kunnen worden toegerekend.
 2. KW1C KONINGS ACADEMIE is gerechtigd derden bij de uitvoering van de overeenkomst te betrekken. In dat geval blijft KW1C KONINGS ACADEMIE verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden van de ingeschakelde derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De opgegeven termijnen van Werkzaamheden is bij benadering en zijn niet bindend, zij zijn daarbij nummer te beschouwen als fatale termijnen. KW1C KONINGS ACADEMIE is wegens overschrijding van de opgegeven tijd slechts in verzuim, indien zij, na een deugdelijke ingebrekestelling, waarbij haar een redelijke termijn wordt gegund alsnog te leveren, niet nakomt, behoudens in het geval de niet-nakoming is te wijten aan overmacht of een andere omstandigheid die niet aan KW1C KONINGS ACADEMIE kan worden toegerekend.
 4. De prijzen, plaatsen en data die zijn opgenomen in de publicaties, brochures, studiegidsen, folders, website, advertenties en andere media-uitingen van KW1C KONINGS ACADEMIE zijn onder voorbehoud en kunnen wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven worden gewijzigd.
 5. Opdrachtgever is gehouden alle door KW1C KONINGS ACADEMIE verlangde voor de uitvoering en financiële afwikkeling van de dienst relevante gegevens en informatie tijdig te verstrekken. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade als gevolg van het onjuist, onvolledig of niet-tijdig aanleveren van informatie.

Artikel 7 Uitstel startdatum

 1. Op schriftelijk verzoek van de Student kan KW1C KONINGS ACADEMIE in uitzonderlijke gevallen en slechts eenmalig de deelname aan Werkzaamheden naar een later te starten momenten worden doorgeschoven. Dit verzoek kan tot twee weken voor aanvang van de Werkzaamheden, waarvoor de Student zich heeft aangemeld, worden ingediend. De beslissing over het al dan niet later starten, ligt bij KW1C KONINGS ACADEMIE.
 2. Indien tussen het aanmeldingsmoment en het daadwerkelijke, uitgestelde startmoment een prijswijziging heeft plaatsgevonden voor de betreffende Werkzaamheden, dan worden de op het startmoment geldende cursus-/opleidingsprijzen in rekening gebracht.
 3. Wanneer de Student tot later te starten Werkzaamheden wordt toegelaten en vervolgens alsnog de deelname wil annuleren dan gelden de annuleringsvoorwaarden uit artikel 4.
 4. In overleg met en na toestemming van KW1C KONINGS ACADEMIE kan de Student zich haar recht om de Werkzaamheden te volgen overdragen aan een ander.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling door Opdrachtgever moet plaatsvinden op de wijze zoals aangegeven in de Overeenkomst.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de Werkzaamheden, tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen.
 3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim, en heeft KW1C KONINGS ACADEMIE het recht de Opdrachtgever vanaf de dag dat uiterlijk de betaling had dienen plaats te vinden de wettelijke rente in rekening te brengen, onverminderd de verder aan KW1C KONINGS ACADEMIE toekomende rechten. Onverminderd vorenstaande is de Opdrachtgever aan KW1C KONINGS ACADEMIE verschuldigd alle kosten, welke KW1C KONINGS ACADEMIE maakt tot inning van de haar verschuldigde bedragen en tot verzekeringen van haar rechten, de buitengerechtelijke en gerechtelijke daaronder begrepen.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van KW1C KONINGS ACADEMIE en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens KW1C KONINGS ACADEMIE onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Indien de Opdrachtgever en de Student twee verschillende (rechts)personen zijn, is de Student niet automatisch gevrijwaard van de betalingsverplichting. Indien Opdrachtgever niet overgaat tot betaling, is KW1C KONINGS ACADEMIE gerechtigd de Student als nieuwe debiteur aan te wijzen.
 6. Indien Opdrachtgever niet aan de betalingsverplichting kan voldoen is KW1C KONINGS ACADEMIE gerechtigd de Student de toegang tot de opleiding (definitief) te ontzeggen en/of door een verklaring de overeenkomst te ontbinden.
 7. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 9 De cursus-/opleidingsbijeenkomsten

 1. KW1C KONINGS ACADEMIE behoudt zich het recht voor, omwille van kwalitatieve verbetering van de Activiteit, het programma tussentijds te wijzigen. Bij ziekte/verhindering van een docent zal KW1C KONINGS ACADEMIE indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, wordt de Student hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. KW1C KONINGS ACADEMIE zal in dat geval met een alternatieve datum komen, waarop de Werkzaamheden alsnog zullen plaatsvinden
 2. De Student verplicht zich tot het volgen van alle lessen. Voor verzuimde lessen wordt geen restitutie verleend, evenmin voor het niet volgen van lessen gedurende een bepaalde tijdsduur.
 3. Het niet bijwonen van één of meerdere lessen gedurende een bepaald deel van de Werkzaamheden dient uiterlijk 24 uur van te voren schriftelijk of telefonisch aan KW1C KONINGS ACADEMIE worden doorgegeven onder vermelding van de cursus en de betrokken docent.

Artikel 10 (Intellectuele) Eigendomsrechten

 1. Het is Opdrachtgever en de Student niet toegestaan aan materialen, hulpmiddelen en apparatuur enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendommen te verwijderen en/of te wijzigen. Het auteursrecht op door KW1C KONINGS ACADEMIE ter beschikking gesteld materiaal berust bij KW1C KONINGS ACADEMIE of diens rechtverkrijgende. Verveelvoudigen of openbaar maken is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KW1C KONINGS ACADEMIE. De opdrachtgever/Student heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van KW1C KONINGS ACADEMIE, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien de Student de hiervoor bedoelde (intellectuele) eigendomsrechten schendt en KW1C KONINGS ACADEMIE zou hiervoor door een derde worden aangesproken, dan moet de Student KW1C KONINGS ACADEMIE vrijwaren voor de eventueel door KW1C KONINGS ACADEMIE geleden schade.
 2. Voor elke handeling in strijd met het in dit artikel bepaalde verbeurt de Opdrachtgever aan KW1C KONINGS ACADEMIE een boete van €5.000,- per overtreding, te vermeerderen met €500,-, tot een maximum van €20.000,- voor elke dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt. Het voorgaande laat onverminderd het recht van KW1C KONINGS ACADEMIE om naast de boete een volledige schadevergoeding te vorderen.
 3. Dit artikel blijft na beëindiging van de overeenkomst onverkort van kracht.

Artikel 11 Documentatie
Materialen en Hulpmiddelen welke door KW1C KONINGS ACADEMIE ter beschikking worden gesteld zijn zo zorgvuldig mogelijk en op basis van praktijkervaring en onderzoek c.q. studie door KW1C KONINGS ACADEMIE of derden opgesteld. KW1C KONINGS ACADEMIE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten in of foutieve interpretatie van de inhoud van Materialen en Hulpmiddelen c.q. de daarin vermelde aan- of verwijzingen.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid, persoonsgegevens en uitwisseling gegevens

 1. De persoonlijke gegevens van de Student worden strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt.
 2. KW1C KONINGS ACADEMIE verwerkt de persoonsgegevens van de Student op de manier zoals beschreven in het privacy statement en het privacyreglement.
 3. Voor een tevredenheidsonderzoek na afloop van onze Activiteiten kunnen bepaalde persoonsgegevens van de Student door KW1C KONINGS ACADEMIE worden gebruikt. Deze gegevens worden alleen voor de uitvoering van een tevredenheidsonderzoek gebruikt. De gegevens en resultaten van de tevredenheidsonderzoeken worden geanonimiseerd.
 4. KW1C KONINGS ACADEMIE en Opdrachtgever zullen maatregelen treffen om de geheimhouding te verzekeren van alle door of namens de Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Opdrachtgever zal geen gegevens en inlichtingen zonder schriftelijke toestemming van KW1C KONINGS ACADEMIE aan derden kenbaar maken, behoudens wettelijke informatieverplichtingen of een gerechtelijke uitspraak dit Opdrachtgever gebiedt. Voor elke handeling in strijd met het in dit artikel verbeurt de Opdrachtgever aan KW1C KONINGS ACADEMIE een boete van €5.000,- per overtreding, te vermeerderen met €500,- voor elke dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt tot een maximum van €20.000,-. Het voorgaande laat onverminderd het recht van KW1C KONINGS ACADEMIE om naast de boete een volledig schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Legitimatie
De Student is verplicht tijdens het volgen van de bijeenkomsten een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en deze op verzoek van de docent of een andere functionaris van KW1C KONINGS ACADEMIE te tonen.

Artikel 14 Tentamens/Examens
Indien in de cursus-/opleidingsinformatie vermeld wordt dat de Werkzaamheden worden afgesloten met een door KW1C KONINGS ACADEMIE afgenomen tentamen of examen, dan vormt dit altijd een verplicht onderdeel van de Werkzaamheden. Indien de Student niet aan het tentamen of examen deelneemt, dienen wel de kosten, zoals vermeld in de cursus-/opleidingsinformatie, te worden voldaan.

Artikel 15 Overmacht en ontbinding

 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht is KW1C KONINGS ACADEMIE gerechtigd de uitvoering op te schorten, dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de wet uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Student te betalen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd
  de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 2. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, die omstandigheden die de nakomen van de verbintenis blijvend of tijdelijk verhinderen en niet aan KW1C KONINGS ACADEMIE zijn toe te rekenen, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, epidemieën, pandemieën, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering betrokken personen, brand, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, verval of inkrimping van financiering door de overheid, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde die bij de uitvoering van de overeenkomst is ingeschakeld en ernstige storingen binnen de organisatie van KW1C of van haar leveranciers.
 3. KW1C KONINGS ACADEMIE en Opdrachtgever zijn gerechtigd met onmiddellijke ingang, zonder dat opzegging en/of een ingebrekestelling nodig is, en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, de overeenkomst te ontbinden, door middel van een schriftelijke kennisgeving, in geval van faillissement, surseance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie of overdracht al dan niet tot zekerheid van het bedrijf van de Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen en voorts ingeval zaken van de Opdrachtgever in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds diensten ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze diensten en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. Als een Opdrachtgever of Student schade lijdt door aan KW1C KONINGS ACADEMIE toerekenbare tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van KW1C KONINGS ACADEMIE beperkt tot zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
 2. De aansprakelijkheid van KW1C KONINGS ACADEMIE voor schade is altijd beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de overeenkomst of, als dat hoger is, het bedrag waartegen KW1C KONINGS ACADEMIE verzekerd is.
 3. KW1C KONINGS ACADEMIE is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door Opdrachtgever of de Student aan derden. KW1C KONINGS ACADEMIE is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten. Eventuele bedrijfsschade komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 4. Bedrijfs-, indirecte en/of gevolgschade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 17 Overige bepalingen

 1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of op andere wijze niet verbindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aangetast, tenzij de niet-verbindende bepaling het wezen van de overeenkomst betreft en het onaangetast blijven van (een deel van) de overige bepalingen voor een der partijen op dusdanige bezwaren stuit dat de redelijkheid en billijkheid gebieden dat (dat deel van) de overige artikelen eveneens niet-verbindend zijn. Partijen zullen in beide gevallen in gezamenlijk overleg en in de geest van de overeenkomst de overeenkomst voor zover nodig aanpassen, in die zin dat de niet-verbindende artikelen worden vervangen door bepalingen.
 2. Waar schriftelijk staat kan ook elektronisch worden gelezen.
 3. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de offerte of overeenkomst worden, wanneer deze niet in der minne kunnen worden geschikt, voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
 5. KW1C KONINGS ACADEMIE is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. KW1C KONINGS ACADEMIE zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever en de Student toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden de wijzigingen in werking zodra de wijziging is medegedeeld en hier niet binnen veertien dagen schriftelijk tegen is verzet

 • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2024