Disclaimer

Op onze website staan links naar externe websites. De Koningsacademie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina’s van de Koningsacademie en op het Koningsacademie-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koningsacademie.

Op andere sites linken naar pagina’s van de Koningsacademie-site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de Koningsacademie niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewekt dat de Koningsacademie toestemming verleende als dat niet het geval is.

Onze functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via [email protected].

De inhoud van de website van de Koningsacademie is onder voorbehoud en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2024