Privacyverklaring KW1C-applicatie

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 januari 2024.

Jouw privacy is voor het Koning Willem I College (hierna: KW1C) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze privacyverklaring in het kort
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij bij KW1C doen met informatie die wij over jou te weten komen, wanneer je de KW1C-applicatie gebruikt. Wanneer je de KW1C-applicatie gebruikt, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Hieronder wordt per doeleinde aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang de gegevens worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacyverklaring.

Voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij van jou verwerken als jij bij ons studeert of bij ons werkt, zie de privacyregeling voor studenten en medewerkers van het Koning Willem I College.

De KW1C-applicatie downloaden
Om gebruik te kunnen maken van De KW1C-applicatie, dien deze applicatie te downloaden. Dit kun je doen via de Apple App Store of via de Google Play Store. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de desbetreffende aanbieder (Apple dan wel Google) verwerkt en waarvoor. Wij raden je daarom aan de relevante privacy- en cookieverklaringen van de desbetreffende aanbieder te lezen.

Jouw account
Om de KW1C-applicatie te kunnen gebruiken, dien je in te loggen op je account. Ben je ingelogd, dan kan je jouw accountgegevens inzien, aanvullen en wijzigen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • KW1C e-mailadres
 • Zelfgekozen wachtwoord
 • Telefoonnummer
 • Personeelsnummer/studentnummer
 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode, plaats
 • Afdeling of Organisatie-Eenheid
 • Profielfoto (optioneel)
 • Persoonsgebonden toegangstoken (OAUTH2)
 • Persoonsgebonden roostercode

Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze gegevens, totdat je je het KW1C verlaat of totdat je uit dienst treedt. Wij bewaren deze informatie, zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen.

Gebruik KW1C-applicatie
Ben je ingelogd, dan kun je de KW1C-applicatie gaan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten, zoals het maken van reserveringen voor onze horecagelegenheden of het bestellen van eten, het achterlaten van feedback, het opzoeken van personen binnen het KW1C, het doen van een suggestie en het ophalen van je gegevens.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Accountgegevens
 • Voor- en achternaam
 • Jouw resultaten
 • Jouw aanwezigheid
 • Rol: Medewerker/student
 • Afdeling
 • Jouw rooster
 • Jouw collegepas
 • Jouw dossier
 • Formele collegepasfoto
 • Gemaakte reserveringen
 • Jouw bestellingen
 • KW1C e-mailadres
 • Eventuele informatie die je zelf invult als feedback of suggestie
 • Eventuele afbeelding die je toevoegt aan jouw feedback

Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze gegevens, totdat je je het KW1C verlaat of totdat je uit dienst treedt. Wij bewaren deze informatie, zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen.

Notificaties
Wanneer je gebruik maakt van de KW1C-applicatie, kun je ervoor kiezen om ons notificaties te laten versturen. Meldingen kunnen bestaan uit waarschuwingen, geluiden en symboolbadges. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Unieke user-ID
 • Een door je mobiele apparaat gegenereerde (anonieme) token voor push-notificaties

Wij gebruiken deze gegevens enkel wanneer jij hier toestemming voor gegeven hebt. Wij bewaren deze informatie, totdat je je toestemming intrekt. Je kunt je toestemming op ieder moment intrekken door je voorkeuren aan te passen in de instellingen van jouw telefoon.

Contact
Je kan op verschillende manieren contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch, maar ook via de mail. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een e-mail
 • Eventuele informatie die je zelf verschaft via de telefoon

Dit doen wij om jouw verzoek om contact met je op te nemen netjes af te kunnen handelen en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat wij zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Wanneer kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met derden?
Wij delen jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn: 

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Hostingpartij

Om de KW1C-applicatie te kunnen aanbieden, kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Worden je persoonsgegevens beveiligd?
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Welke privacyrechten heb je?
Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om je toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via [email protected].

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer de KW1C-applicatie wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan jou door te geven.

Vragen of een klacht indienen
Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Stichting Regionaal Onderwijs Centrum Noordoost-Brabant
Vlijmenseweg 2
5223 GW ‘s-Hertogenbosch

E-mailadres: [email protected]

Kvk-nummer: 41084084

Contactgegevens Privacy Officer Koning Willem I College (alle regio's):
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 06 55 26 35 75


 • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2024